Der er konstateret en lækage på en spildevandsledning tæt ved Skovshoved Havbad. På grund af forringet badevandskvalitet frarådes badning og ophold på vandet på det kraftigste. Novafos er i gang med at forberede reparationsarbejdet.

Baggrund
På baggrund af forhøjede værdier af bakterier i badevandet ved Skovshoved Havbad har Gentofte Kommune siden torsdag den 10. august frarådet badning ved Skovshoved Havbad. Senere er også vandsport og andre aktiviteter med stor vandkontakt blevet frarådet.

I løbet af august har Gentofte Kommune og Novafos haft igangsat forskellige undersøgelser for at kortlægge kilden, og har i den forbindelse konstateret en lækage på en spildevandsledning tæt ved Skovshoved Havbad. Lækagen betyder, at der særligt under kraftig regn udledes regnopblandet spildevand i umiddelbar nærhed af havbadet.

Den pågældende spildevandsledning er en overløbsledning, der normalt bruges til at aflaste afløbssystemet, når det regner kraftigt, så der ikke sker opstuvning af regnopblandet spildevand i kældre og på terræn. Overløbsledningen har udløb ca. 1,5 km fra kysten og giver under normale forhold sjældent anledning til spildevandspåvirkning helt inde ved kysten.

Plan for reparationsarbejder
Kommunens forsyningsselskab Novafos arbejder på højtryk for, at reparation af spildevandsledningen kan udføres snarest muligt. Der er tale om kompliceret arbejde, da alt foregår under vand og beton. I løbet af de næste uger påbegyndes forberedelserne til reparationsarbejderne af spildevandsledningen:

Uge 37 – De indledende forberedelser til yderligere undersøgelser og reparationsarbejderne påbegyndes: flytning af flydebroer i kajakpolo-anlægget og tilrigning af flåde med diverse materiel.

Uge 38 – Undervandsarbejde indledes: Ved hjælp af dykkere er den del af spildevandsledningen, som ligger i kajakpolo-bassinet blevet undersøgt, men her er ikke konstateret lækage.

Uge 39 – Undervandsarbejdet fortsættes: Ved hjælp af dykkere foretages yderligere undersøgelser af spildevandsledningen på ledningsstrækningen tættere på land (nordvest for træbroen). Da der er tale om et ledningsstræk, der er svært tilgængeligt, kommer undersøgelserne til at strække sig ind i uge 40 og 41.

Uge 40 – Undervandsarbejdet fortsættes: Dykkere fortsætter undersøgelserne af den del af spildevandsledningen, der ligger tættere på land (nordvest for træbroen). Undersøgelserne kræver blandt andet, at en større betonoverdækning skæres fri og løftes af for at komme til selve spildevandsledningen.

Uge 41 – Undervandsarbejdet fortsættes: Undersøgelserne har vist, at der ikke er utætheder på den del af ledningsstrækket, der netop er undersøgt, dvs. det ledningsstræk, der ligger nordvest for træbroen. Som forebyggende tiltag vil det netop undersøgte ledningsstræk (nordvest for træbroen) blive tætnet og undersøgelserne af spildevandsledningen fortsætter på det ledningsstræk, der ligger helt tæt på kysten. Arbejdet ved det kystnære ledningsstræk forventes at fortsætte i uge 42.

Uge 42 – Der er foretaget oprensning ved ledningsstrækket helt tæt på kysten, men på grund af kraftig vind er ugens planlagte skærearbejder blevet sat på pause og udskudt en uges tid.

Uge 43 – Undervandsarbejdet fortsættes: Dykkere fortsætter undersøgelserne af det ledningsstræk, der ligger helt tæt på kysten. Arbejdet ved det kystnære ledningsstræk forventes at fortsætte i uge 44.

Uge 44 – På grund af den kraftige østenvind er de planlagte arbejder igen blevet forsinket og udskudt. Strøm- og bølgeforhold har bl.a. gjort, at den tidligere udførte oprensning er skredet ned i arbejdsområdet, hvilket har betydet, at oprensningen delvist har skulle udføres igen.

Uge 45 – Undervandsarbejdet fortsættes: Dykkere fortsætter undersøgelserne af det ledningsstræk, der ligger helt tæt på kysten. Undersøgelserne omfatter skærearbejder, løft af betonoverdækning og udførelse af test for placering af utæthed.

Uge 46 – Undersøgelserne har vist, at der ikke er utætheder på den del af ledningsstrækket, der netop er undersøgt, dvs. det ledningsstræk, der ligger helt tæt på kysten. Det næste ledningsstræk, der skal undersøges er beliggende under stensætningen foran bølgeskærmen og kræver blandt andet fjernelse af en del af stensætningen. Forberedelse af undersøgelsesarbejdet påbegyndes i slutningen af denne uge.

Uge 47 – Undervandsarbejdet fortsættes: Dykkere fortsætter arbejderne ved det ledningsstræk, der ligger under stensætningen foran bølgeskærmen. Arbejderne forventes at forsætte ind i uge 48.

Tidshorisont
Så snart Novafos har resultaterne fra undersøgelserne, kan vi komme med en nærmere vurdering af, hvor lang tid selve reparationsarbejderne kommer til at tage. Den foreløbige vurdering er, at reparationen som minimum kommer til at vare fire uger. Dette forudsat, at omfanget og kompleksiteten af lækagen ikke er stor. Dertil kan vejrforhold spille en rolle i forhold til varigheden af reparationsarbejderne.

Badning og vandsport frarådes
Badning, vandsport og andre aktiviteter med stor vandkontakt frarådes ved Skovshoved Havbad, indtil utætheden på spildevandsledningen er udbedret og vandprøver kan bekræfte, at vandkvaliteten igen er god. Indtil da kan badning foregå ved Skovshoved Syd eller ved en af Gentofte Kommunes øvrige badesteder.

Vi opfordrer til, at kommunens anbefalinger samt de nødvendige afspærringer under Novafos’ reparationsarbejde respekteres.

Frarådning af badning, vandsport og andre aktiviteter sker i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mere information
Hjemmesiden bliver opdateret, så snart vi ved mere om det videre forløb.

Du kan tjekke den aktuelle badevandskvalitet på badevand.dk

Ønskes yderligere oplysninger, henviser vi til Natur og Miljø tlf. 39 98 85 75.

Kilde

Foto: ABW

Tilmeld dig vores nyhedsbrev