Opgaveudvalg anbefaler, at Gentofte Kommune skaber bedre mulighed for nye boligformer for seniorer fx ved at vejlede borgerne om muligheder og regler og ved at gå i dialog med eksterne aktører såsom almene boligselskaber.

Der bliver flere og flere ældre borgere i Gentofte Kommune. Mange af dem efterspørger nye, senioregnede boligformer, hvor man kan indgå i et fællesskab med andre. Derfor anbefaler et opgaveudvalg bestående af fem politikere og ti borgere, at kommunen skaber bedre mulighed for at fremme borgernes ønsker om nye boligformer til seniorer, så seniorer kan forbedre livskvaliteten og blive i eget hjem længst muligt uden behov for hjælp.

Katja Johansen, formand for opgaveudvalget og medlem af kommunalbestyrelsen (C), fortæller:

-Nogle seniorer ønsker at blive i deres nuværende bolig, mens andre gerne vil flytte. Samtidig ønsker mange forskellige former for fællesskaber uanset, hvordan de bor. Ifølge lovgivningen må kommunen ikke selv opføre boliger til seniorer eller yde rådgivning om enkeltprojekter, men kommunen kan understøtte, at der skabes bedre mulighed for, at seniorer kan etablere sig i de boligformer, de måtte ønske sig.

Opgaveudvalget peger på fire områder, hvor kommunen kan være med til at understøtte nye boligformer:

Vejledning af borgere Lokalplanlægning Byggesagsbehandling Dialog med eksterne aktører som fx almene boligselskaber

Henrik Rafn, der har været med i opgaveudvalget som borger i kommunen, fortæller:

-Et væsentligt resultat af opgaveudvalgets arbejde er at lytte til borgerne og facilitere løsninger, der kan være med til at skabe de bedste rammer ud fra borgernes behov, den virkelighed kommunen er i, og de muligheder lovgivningen giver. Så selvom kommunen ikke selv kan etablere seniorboligfællesskaber, så kan fx nye dialoger med interessenter, der køber eller ændrer eksisterende boliger, og information og facilitering af dialog borgerne imellem være gode skridt på vejen.

Opgaveudvalget anbefaler bl.a., at kommunen hjælper borgerne på vej fx ved at lave en guide på gentofte.dk om, hvad man som borger selv kan gøre, hvis man gerne vil lave en fællesskabsorienteret boligform, ved at arrangere informationsmøder med eksperter, der har særlig viden på området og ved at informere om, hvordan man får en god seniortilværelse, i nærområdet.

Udvalget anbefaler også, at kommunen gør det nemmere at søge om tilladelse til at bygge elevator, forbedre badeværelse og lignende. Og endelig anbefaler udvalget, at kommunen i højere grad end i dag understøtter, at andre aktører opfører boliger for seniorer i kommunen ved fx at gå i dialog med ejendomsudviklere, almene boligselskaber m.fl. om, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at bygge om eller nyt og tilgodese seniorers forskellige behov.

Læs mere om fremtidens boligformer for seniorer på gentofte.dk/fremtidensboligformerforseniorer. Her finder du også et katalog med ideer til tiltag, der understøtter de anbefalinger, som opgaveudvalget har peget på.

Faktaboks:

Hvert år vokser gruppen af 65+ årige med 200 borgere i Gentofte Kommune. Når borgerne når de 55 år, bor over halvdelen af dem uden hjemmeboende børn. Kravene til boligen ændrer sig. De ældre borgere i kommunen bor typisk i en etagebolig. 9 ud af 10 personer, som er flyttet i seniorbofællesskab, oplever øget livskvalitet. Mere end 100.000 ældre i Danmark er ufrivilligt ensomme.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev