Gentofte Kommune forlænger tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra byggegrube på Sigridsvej 22.

Luftfoto af Sigridsvej 22

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 og Spildevandsbekendtgørelsen. Tilladelsen meddeles på en række vilkår.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Nævnenes Hus, jf. kapitel 11 i Miljøbeskyttelsesloven, LBK 1218 af 25. november 2019. Klagefristen er 4 uger fra brevets dato. Evt. klage skal være indsendt senest den 27. marts 2020.

Klagen skal indgives via Klageportalen – følg link på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Nævnet i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til nævnet samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i miljøbeskyttelsesloven. En evt. retssag skal anlægges senest den 28. august 2020.  

Hvis afgørelsen er påklaget til Nævnenes Hus, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter afgørelsen fra Nævnenes Hus foreligger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev