HOFOR skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om det rene vand:

HOFOR har screenet drikkevandet fra alle sine 14 vandværker i hovedstadsområdet. Screeningen omfatter i alt 415 nyere pesticider og nedbrydningsprodukter. Resultatet er, at alle 14 vandværker leverer drikkevand, som opfylder kvalitetskravene til rent drikkevand.

Rent vand fra hanen, foto: HOFOR

På ti af vandværkerne kan der ikke påvises nogen af de 415 stoffer. På tre vandværker ses indhold af et enkelt stof, Dimethachlor (CGA369873), i meget lave niveauer omkring detektionsgrænsen. Og på et enkelt lokalt vandværk er der fund af i alt fire stoffer: Dimethachlor (CGA369873), Metazachlor ESA, Metazachlor OA og Propachlor ESA. Disse stoffer er fundet i niveauer mellem 0,01-0,04 µg/l, som er væsentligt lavere end grænseværdien på 0,1 µg/l.

HOFORs vandkvalitetschef Ann-Katrin Pedersen er glad for resultatet:

“Screeningen har medtaget mange hundrede nye stoffer, som vi ikke før har testet for, og vi er glade for, at vi kun har fundet ganske få, og at ingen af stofferne forekommer i mængder over grænseværdien. Kvalitetskriterierne for drikkevandet overholdes overalt med pæn margin.”

Drikkevandet tjekkes hver eneste dag året rundt
Drikkevandet fra HOFORs 14 vandværker tjekkes hver dag for bakterier, ligesom der dagligt tages prøver fra ledningsnettet ude hos vandselskabets en million vandforbrugere.

Desuden sikres vandkvaliteten gennem et omfattende pesticid-program. Programmet omfatter udover 50 pesticider, som alle vandværker efter lovgivningen skal analysere for, 35 ekstra stoffer samt relevante screeninger. Programmet revurderes løbende i takt med viden om nye stoffer og udvikling af nye anlaysemetoder.

Den netop afsluttede massescreening indeholder i alt 415 stoffer. Det er de samme stoffer, som i efteråret 2019 indgik i Miljøstyrelsens grundvandsovervågning (GRUMO), hvor Miljøstyrelsen gennemførte en massescreening af nye stoffer i grundvandvandet, som der ikke tidligere har været analyseret for i grundvandsovervågningsregi.

“Vi valgte at gennemføre en screening for præcis de samme 415 stoffer som Miljøstyrelsen. Men heldigvis fandt vi kun fire pesticider. Og det er faktisk pesticider, vi allerede følger tæt,” oplyser Ann-Katrin Pedersen.

De fire stoffer har således alle indgået i tidligere pesticidscreeninger, som HOFOR foretog i 2018 og 2019, og de er indarbejdet i kontrolprogrammet for 2020.

Efter massescreeningen er status for pesticider i HOFORs drikkevand, at stoffet DMS (N,N dimethylsulfamid), som blev fundet på flere vandværker i 2018, fortsat er det, der mest påvises i drikkevandet på HOFORs vandværker. Også for dette stof gælder, at det ingen steder forekommer over grænseværdien i drikkevandet.

FAKTA
• HOFOR forsyner en million mennesker i hovedstadsområdet med drikkevand. Vandet hentes fra dybe grundvandsboringer på Sjælland. Vandet samles på 14 vandværker (syv regionale og syv, mindre lokale), hvorfra vandet efter iltning og lettere behandling sendes ud til hovedstadsområdets forbrugere.
• Drikkevandet tjekkes dagligt for bakterier. Desuden indgår en lang række miljøfremmede stoffer, heriblandt pesticider, i HOFORs analyseprogrammer.
• Massescreening: Der er i februar 2020 udtaget vandprøver fra alle HOFORs 14 vandværker til analyse for de samme 415 stoffer, som indgik i Miljøstyrelsens massepesticidscreening i efteråret 2019. HOFORs undersøgelse fastslår, at drikkevandet fra alle 14 vandværker opfylder myndighedernes kvalitetskrav. Ingen steder, er grænseværdien for pesticider på 0,1 µg/l således overtrådt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev