Movias årsrapport for 2020 viser et samlet tilskudsbehov fra kommuner og regioner på i alt 3.054 mio. kr. Årets tilskudsbehov er præget af væsentligt færre passagerindtægter samt øgede udgifter til blandt andet ekstra daglig rengøring i Movias bus, lokaltogs- og flextrafik. På grund af Covid-19 har Movia haft et indtægtsfald på 530 mio. kr. og mindreudgifter på samlet 74 mio. kr. i forhold til budgettet. I årets resultat er indregnet den kompensation til dækning af Covid-19-relaterede nettoudgifter, som staten yder til Movia i henhold til aftale mellem KL, Danske Regioner og Staten. Kompensationen udgør 455 mio. kr.

Foto: Movia

Præmissen for Covid-19-kompensationen har været, at den kollektive transport har været åben under nedlukningen af samfundet i fuldt omfang, så personale til f.eks. sundheds- og plejesektoren fortsat kunne varetage kritiske funktioner. Den kollektive transport er dermed anerkendt som kritisk samfundsmæssig infrastruktur.

I 2020 ender Movia samlet 31 pct. under det budgetterede passagertal, svarende til et indtægtstab på 530 mio. kr. Movia har hertil haft betydelige ekstraudgifter til blandt andet daglig rengøring og værnemidler for at kunne opretholde en sikker drift under Covid-19. Der er dog samtidig realiseret væsentlige besparelser på flextrafikken pga. mindre aktivitet, som modregnes i kompensationen til COVID-19 i overensstemmelse med KL og Danske Regioners aftale med staten.

Tilskudsbehovet efter COVID-19 kompensation er vist i tabel 1.

Den samlede efterregulering for kommuner og regioner udgør 28 mio. kr., svarende til 0,9 pct. af det budgetterede tilskudsbehov.

21 kommuner og en region skal have penge tilbage i januar 2022, mens 24 kommuner og 1 region har indbetalt for lidt, som de derfor skal betale til Movia i januar 2022.

En central ledestjerne gennem året har været, at Covid-19 ikke måtte bremse arbejdet med at udvikle og forbedre den kollektive transport. Trods Covid-19 er det således fortsat en opgave at sikre, at flere transporterer sig sammen, så de store udfordringer med klima og trængsel kan løftes. Movia har gennem året fortsat de mange tiltag, som skal gøre det mere attraktivt for borgerne at vælge kollektiv transport som transportform, og for at så mange som muligt af kunderne kan vindes tilbage efterhånden som restriktionerne i samfundet lempes.

I kombination med yderligere investeringer i forbedringer af den kollektive transport skal dette sikre en langsigtet bæredygtig passagerudvikling i Movias bus-, lokaltogs- og flextrafik uden alvorlige forringelser i den kollektive transport som en del af samfundets kritiske infrastruktur og velfærdsservice.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev