HOFOR har konstateret forekomster af stoffet TFA, som Miljøstyrelsen sidste år fandt i grundvandsboringer landet over. Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for stoffet i Danmark. Men i Tyskland tillader man 50 gange så høje koncentrationer i drikkevandet, som dem, HOFOR netop har målt.

I forbindelse med en massescreening af det danske grundvand i 2020 fandt Miljøstyrelsen spor af TFA (trifluoreddikesyre) i prøver fordelt over hele landet. Styrelsen konstaterede TFA i 219 ud af 247 undersøgte grundvandsboringer, svarende til i 89 procent af boringerne.

For at tjekke om stoffet forekommer i drikkevandet fra HOFOR, satte HOFOR i februar en omfattende prøvetagning for TFA i gang på alle sine vandværker. Desuden foretog HOFOR en massecreening for 75 nye pesticider i lighed med den, Miljøstyrelsen har udført landsdækkende.

Undersøgelserne af drikkevandet fra HOFOR´s vandværker viser, at der i 9 ud af 10 prøver kan påvises indhold af TFA. Derimod har HOFOR ikke fundet spor af de øvrige 75 nye pesticider. Indholdet af TFA i drikkevandet fra vandværkerne ligger i niveauet <0,05 – 0,20 µg/l. Prøveresultaterne er fremsendt til miljømyndighederne.

I Tyskland er der også fundet TFA i drikkevandet, og her har myndighederne indført en grænseværdi for stoffet på mindre end 10 µg/l. De tyske myndigheder tillader altså 50 gange større TFA-koncentrationer, end HOFOR kan måle i drikkevandet. Aktuelt findes der ikke et dansk kvalitetskriterium for TFA, men HOFOR har været i dialog med Miljøstyrelsen og forventer, at der snarest vil blive indført en grænseværdi.

Lars Therkildsen, HOFORs administrerende direktør, siger om de nye fund:

“Vi er lettede over, at vi ikke fandt nogle af de 75 nye pesticider, som er en del af Miljøstyrelsens analysepakke. Men vi må samtidig konstatere, at vi ligesom rigtig mange andre danske vandforsyninger har gjort fund af det nye stof TFA – heldigvis i små koncentrationer. Vi håber, at myndighederne hurtigt kan foretage en sundhedsfaglig vurdering af stoffet og fastsætte grænseværdier. Det er vigtigt for borgernes tillid til vandet.”

Hvor kommer stoffet fra?

Ifølge Miljøstyrelsen kan det endnu ikke siges med sikkerhed, hvor stoffet kommer fra. Videnskabelige undersøgelser fra Tyskland, Kina og USA peger imidlertid på, at TFA kan dannes som et nedbrydningsprodukt fra kølemidler, der anvendes i klimaanlæg, køleanlæg og varmepumper. Disse stoffer kan nedbrydes til TFA i atmosfæren og derefter via regnvandet blive fordelt til overfladvand og jord, hvorefter det kan sive ned til grundvandet.

En anden mulighed er, at TFA dannes som et nedbrydningsprodukt fra pesticider. Den jævne udbredelse over hele landet tyder dog ikke på, at kilden primært skulle være sprøjtemidler fra landbruget, men Miljøstyrelsen undersøger også denne mulighed.

Miljøstyrelsen vil også undersøge, om TFA i drikkevand eventuelt kan renses med almindelig kendt rensningsteknologi.

Sundhedsvurdering og grænseværdi

Miljøstyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet om en toksikologisk vurdering af stoffet og vil på den baggrund fastsætte et dansk kvalitetskriterie for TFA i drikkevand – dvs. en grænseværdi for det sundhedsmæssige acceptable indhold af TFA i drikkevand.

Miljøstyrelsen har tidligere oplyst, at Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af vurderinger fra de tyske myndigheder vurderer, at de aktuelle fund i danske grundvandsboringer ikke udgør en sundhedsrisiko.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev