Tema om hegning

Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning

Lokalplanens formål er at sikre et grønt vejbillede.

Lokalplanen fastsætter at levende hegn skal plantes minimum 0,40 m fra vejskel.

I henhold til lokalplanen, må faste hegn ikke opføres højere end 1 m, hvis de er placeret nærmere end 1 m fra vejskellet. Hvis faste hegn placeres mellem 1 og 5 m fra vejskel, må de opføres med en højde på op til 1,80 m og skal i overvejende grad dækkes af beplantning.

Derudover kan der efter Kommunalbestyrelsens tilladelse som erstatning for eksisterende, lovlige hegn, etableres nye hegn med samme omfang, placering, materialer og farver. Dog kan der gives tilladelse til, at farven ændres til schwarzgrau (RAL 7021). 

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 29. marts 2021 med 18 stemmer (C,A,B,V,F) for og 1 stemme (Ø) imod vedtaget Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning.

Der foreligger stemmeforklaringer fra Ø.

Se planen her

Se Lokalplan 423.

Klagevejledning

Læs om Klagevejledning i forhold til planloven.

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 31. marts 2021.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev