Gentofte kommune skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om tilladelsen:

 Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af havvand anvendt til køling til Øresund.

Tilladelse til udledning meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om Miljøbeskyttelse, LBK nr. 241 af 13. marts 2019. Udledningstilladelsen meddeles på en række vilkår. Se under dokumenter nederst på siden.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Nævnenes Hus. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indgivet senest den 21. juni 2019.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen – følg link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Nævnet i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Nævnenes Hus samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen.

Når du klager, skal du samtidig betale et gebyr som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev